Waptrick Fahrenheit - Sexy Girl Στίχοι Τραγουδιών

 • You got my love, you are my sexy girl

  You got my love, you are my sexy girl

  Yòng nÐ yÎn shén diàn wÒ yòng nÐ xing wèI gòu wÒ wÒ jué duì duÒ bù guò

  Yòng nÐ guÐ jì r wÒ yòng nÐ shÒu duàn suàn wÒ wÒ jiù chMng hkn tóu

  Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào x+n ruÎn qÐng nÐ jì xù xiàn hàI wÒ

  Sexy Girl jiù jiù wÒ méI yÒu zhè zhÒng tòng wÒ xiÎng wÒ bù néng cún huó

  Tio zhàn wÒ dÎ bàI wÒ qiú qiú nÐ bù yào fàng guò wÒ

  Kào jìn wÒ yMng bào wÒ ràng shì jiè xíng chéng le xuán wM

  NÐ de shung shÒu yÒu kòng wÒ de huáI bào yÒu kMng bù yào làng fèI zhè kMng dòng

  WÒ mén dMu méI yÒu cuò shuÎ diÎn x+n j+ bù suàn zuì guò bù cuò

  Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào x+n ruÎn qÐng nÐ jì xù xiàn hàI wÒ

  Sexy Girl jiù jiù wÒ méI yÒu zhè zhÒng tòng wÒ xiÎng wÒ bù néng cún huó

  (RAP)

  NÐ shì wÒ de Sexy Baby nÐ shì wÒ cho xiÎng yào de mèng huàn yì shù pÐn

  Yeah nÐ ràng dì qiú sh+ qù le yÐn lì ràng wÒ de lìng hún high dào bù xíng

  Mí liàn nÐ zàng zhù dÐ páI dàI zhù shén mì shÐ zhMng liú y+ shÒu gMu yÐn wÒ de hào qí

  Ràng wÒ jì xù wéI nÐ zhù mí àI shì xí dàn wÒ àI zhè xí

  Yòng nÐ yÎn lèI zhng wÒ yòng nÐ wán xiào hòng wÒ wÒ jué duì duÒ bù guò

  Yòng nÐ tián mì hàI wÒ yòng nÐ wn róu sh wÒ bù yào cuò guò

  Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào x+n ruÎn qÐng nÐ jì xù xiàn hàI wÒ

  Sexy Girl jiù jiù wÒ méI yÒu zhè zhÒng tòng wÒ xiÎng wÒ bù néng cún huó

  Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào fàng shÒu qÐng nÐ biàn chéng wÒ x+n mó

  Sexy Girl jiù jiù wÒ zhÐ yÒu nÐ néng gòu ràng wÒ zhí dá tin guó

 • Fahrenheit άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας