Waptrick Quynh Nga - Khoanh khac mong cho Song Lyrics

Anh oi em th?y nh? , nh? nh?ng ngày ta bên nhau.

H?nh phúc bi?t bao m?i tình d?u.

Anh oi em dã khóc, khóc r?t nhi?u vì anh.

Gi?t nu?c m?t roi cung vì anh.

Anh oi em th?y nh? hoi ?m ngày anh bên em.

Và nh?ng chi?c hôn r?t ng?t ngào.

Anh oi em s? l?m nh?ng lúc e th?y cô don.

Em nhu m?t di linh h?n.

ÐK: Còn nh? k? ni?m th?t d?p bi?t bao.

Kho?nh kh?c dôi mình cùng v?i nhau.

Tình yêu don gi?n ch? là nh?ng chi?c hôn ta trao.

Th?t d?p và ý nghia làm sao…

Th?i gian trôi qua nhi?u tu?ng r?ng s? quên.

Tu?ng s? quên du?c hình bóng anh.

Gi? anh nhu th? nào, có nh? em không anh?

Anh oi, em v?n yêu anh…

  • Quynh Nga other songs
  • Lyrics Search
  • Waptrick Home Page
  • Change Language