Waptrick Eddy Việt - Còn chút gì để nhớ Song Lyrics

 • Mình g?p nhau trong 1 ngày thu giá l?nh

  Ðêm dông cu?i m?n n?ng ch? có em và anh,

  Tay trong tay n?ng cháy su?t dêm canh

  M?c di bao v?i vàng c?a cu?c s?ng

  R?i dông tàn xuân sang, em bu?c di v?i vàng

  B? l?i anh dây ng? ngàng, l? làng trong bao dêm t?i

  B?t d?c di nhìn v? phuong tr?i dó

  Anh xót xa, th? h?n theo nh?ng con gió

  Ðâu bi?t dâu 1 ngày em s? quay tr? l?i

  Noi mông dài mà anh dã d?t bao ngày qua

  Ð?n bây gi? dã xa.

  Nhu chim tr?i xa mãi,

  Còn l?i anh v?n ngóng trông bao ngày dài

  Khi tình dã nh?t phai, s? ch?t di trong 1 mai

  Lòng ng?oi tàn phai theo nam tháng,

  Còn dây bao nu?c m?t và u ám

  Ôi l? làng, ng? ngàng,

  M?t cu?c tình dã b? l?i phía sau

  Ôi d?ng cay xót than

  N?i s?u ai? Em dành l?i cho ai?

  C? dinh ninh chúng ta là c?a nhau

  Nhung thi?t nghi anh dâu ng? có 1 ngày nhu gi?

  Cung 1 mình bo vo th?n th? trong 1 tr?i m?t m?

  R?i c?t bu?c l? d? nghi anh m?ng mo

  Nghe nhu bâng quo l?i tho, bài tho anh dã vi?t bao gi?

  M?i tình xua em m? khu?t xa t?m tay.

  Ch?c em dã quên di nh?ng k? ni?m,

  Quên di nh?ng tháng ngày v?t bay theo th?i gian

  Ðánh l?c bao nhiêu n?ng nàn

  Cung hon hai nam hàng,

  Thêm 3 tháng tình yêu

  Trong trí ?c anh, ni?m nh? r?i em cung xa khu?t xa

  Thì còn gì mong nh?, còn dâu di nh?ng hoi th?

  Bàng hoàng khi ta tay trong tay, khi tâm h?n r?ng m?

  Khi trên xe anh ch?, khi cùng ôn bài v?

  Tình nhu là trang v?

  Còn chi n?a, ngu?i h?

  Anh luôn nh? d?n em khi xuân v?, hoa n?

  Gi? hoa tàn, xác xo

  Không còn em trong d?i, mong nh? em trong mo

  Thì em cung dã chia ly tan, thì d?i cung dã bu?n miên man

  Tình yêu s?m n? d? gì tàn

  Nhung còn chi n?a khi em "bi than"

  Còn Chút Gì Ð? Nh? lyrics on

  Noi hai phuong tr?i tình si oan

  Nh? cung nh?, nh? cung nh?

  Ôi s?u dau mong nh?.

  Ôi muôn d?i s?

  Hai dôi ta s? mãi xa nhau

  Em s? mãi ko quay tr? v?

  Ð? mình anh ? l?i,

  Tháng ngày dài, ôi trái tim gánh n?ng n?i nh?

  Ðu?ng dã xua, l?i dã cu

  N? hôn xua gi? dây m?t ch?

  L?i iu xua chìm vào ngày cu

  Ôi tháng ngày dài, xin tr? l?i giây phút man n?ng

  Xin tr? l?i giây phút ân ái,

  Em noi dâu, em noi nào

  G?i tên em trong nh?ng dêm thâu

  Nh? d?n em dôi m?t ngh?n ngào

  Ôi l?i th? d?u, l?i th? xua gi? dây phai màu

  Trái tim anh gi? dây d? máu

  Cu?c tình d?u và cu?c tình m?i

  Tình l?m l? và cu?c tình s?u

  Bóng trang xua còn nh? tôi chang

  Ánh trang dó ch? cu h?n hò

  Em gi? dây bên ngu?i iu m?i

  L? tôi roi nu?c m?t nh?t nhòa

  Tình trong tôi v?n không xóa b?

  Nhung tim tôi em dã v?i quên

  B? quên tôi, d? mình tôi l?ng l? don côi,

  Ôi!!! Cu?c tình bu?n, cu?c tình d?u,

  Cu?c tình s?u dã bay xa.

  Thì còn gì nh?ng mong nh?, còn dâu nh?ng hoi th?

  Bàng hoàng khi ta tay trong tay, khi tâm h?n r?ng m?

  Khi trên xe anh ch?, khi cùng ôn bài v?

  Tình yêu d?y dang d?, còn chi n?a ngu?i h?

  Anh luôn nh? d?n em khi xuân v?, hoa n?

  R?i hoa tàn, xác xo

  Không còn em trong d?i, mong nh? em trong mo

  Thì em cung dã chia ly tan, thì d?i cung dã bu?n miên man

  Tình yêu s?m n? d? gì tàn

  Nhung mình còn chi n?a khi em dã "bi than"

  L?m lúc anh ch?... anh ch? bi?t h?i,

  T?i sao, tai sao l?i nhu v?y?

  Nhung anh không có câu tr? l?i

  Anh không bi?t,

  Anh không hi?u anh dã làm gì sai khi?n em ra di

  Nhung anh v?n mãi,

  V?n mong 1 ngày nào dó em s? quay tr? l?i.

 • Eddy Viet other songs
 • Lyrics Search
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Watch TV series online free!
 • Waptrick Home Page
 • Change Language