Waptrick Sarkodie feat Kuami Eugene - Happy Day Song Lyrics

 • [Sarkodie:]

  Ha, now

  Another one

  What else?

  Ha, yeah

  It's a beautiful brand new day

  Ma sendi nyankopon WhatsApp woe readi ob? reply Tuesday

  Medaso tse nkwa mu ah menwu, yi di? dah be the taste of grace

  Ose me sobolo na menom no ob? no Ace of Space

  Me nhyira no I for create some space cos e get some weight borga ma weni gye

  Omoa omo fi s? sika mba won sam dano yia ka ma omontse

  S? y?sum nyame bia nimpa bia ntsumi nye ne mb?y? twe ma men twe

  Wo b? mpay? wie ah ni? aka ne di? k?da na adenkye

  Nana nyame s? menhyira ne si gya soa ma ase nhye na mep? kanzo

  [Kuami Eugene:]

  Everybody give Glory Yesu eh wo do me ehh meni n??ni

  Father why me see your baby ntsi odo b?n nie

  Joy joy joy

  I dey give you praise oh bra, oh bra, oh bra, ooh

  Joy joy joy

  You deserve all the Glory bra, oh bra, oh bra, ooh

  [Sarkodie:]

  You know I used to put the blame on God

  Na me maame t?n folse but still ah nan mepre Tom Ford

  Afei na mehu nia onyame ay? ama me no I for try comport

  Cos madamfo ah na oy? dada bee ne maame nene papa wobi ?nd? oton jot

  Owia adi? may? kyene w? port Makai mede gya ah emu ohye na egu aban so

  But mpanyinifoc nso ka asem bi s? onipa das?ni bia ho w? nan nso

  Ny? se mene aban no w? wentwi wentwi

  Na s? dumsor ba y? na me ka yia inflation koraa so meb??so

  Ntsi nd? s? meda kaniam na menba b?k? skuul free dia ?nie metu ky? mamo

  Monfa mebone nky?me nana toa so

  [Kuami Eugene:]

  Everybody give Glory Yesu eh wo do me ehh meni n??ni

  Father why me see your baby ntsi odo b?n nie

  Joy joy joy

  I dey give you praise oh bra, oh bra, oh bra, ooh

  Joy joy joy

  You deserve all the Glory bra, oh bra, oh bra, ooh

  Charley bu nkoto dwe na k? mpaebom

  Ebia na bibi w? hoa wop?s? ONyame sisa w? wabrabom

  Obra ney? skuu ah anka onupka nka woaka w? syto

  Forgetti nipa no ad?y? bi na wob? y? ah yia y?no w? odom

  Omo p?s? y?damu dek? owuom buh omo nnim di? ?wom cos y?b? paape

  Na ya starti edi asa bone nkum assase

  Twa wonaase na woa paasi negativity call ba na woa cuti

  Awuo na ?mba ohema dawgi to wadwen mu na k?da nyame b? sorti

  Nia yehowa ahyehy? da wenim n masa s? weni b?so paa one time wo b? shocki

  Ye kuye da nasu ye wu

  You see the vibe adey control

  And now the blessings dey yflow yeah, oh ooh

  Thank you meradi Yesu

  S? woamba mu diaa m?nda nhw? menua baamo

  Thank you meradi Yesu

  S? woamba mu diaa m?nda nhw? menua baamo

  Rock star

  Joy joy joy

  I dey give you praise oh bra, oh bra, oh bra, ooh

  The Battle is still the Lord's

  Joy joy joy

  You deserve all the Glory bra, oh bra, oh bra, ooh

 • Sarkodie feat Kuami Eugene other songs
 • Lyrics Search
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Watch TV series online free!
 • Waptrick Home Page
 • Change Language