Waptrick Wacky and Lil Nati Ft D Rai - Doi la no نغمہ کی غزلیں

 • [Ver 1 – Wacky]

  T?nh gi?c nhung không th? vì v?n ph?i ki?m tìm mình trong con mê.

  Quá kh? bu?n, d?ng quay d?u l?i vì nó ch? làm n?i dau thêm dài.

  Lâu l?m r?i m?i l?i làm 1 bài. Old Skul my life.

  Bu?n và cô don.

  Qu? th?t là nh?ng tháng ngày dài.

  Gi?u nó vào trong lòng và không nói cho 1 ai.

  Xuân h? thu dông di qua, tâm trí mu?n Cry.

  Nhung lòng v?n ghìm l?i.

  C? g?ng d? làm 1 cái gì dó mà mình cung không bi?t.

  Hòa c?m xúc vào beat và v?n c? vi?t.

  B?i tìm nh?ng gì mà mình dã tr?i nghi?m.

  B?n thân nhu dang roi t? do vào dâu dó.

  Mà không mu?n thoát ra.Vì nó th?c s? tuy?t hon là th?c t?i.

  Suy nghi trong m? tri?t lý c?a cu?c s?ng.

  Cái nào dúng, cái nào sai.?

  L?m b?m nhu 1 th?ng diên ? góc nhà.

  C? g?ng d? không ai nghe và bi?t v? nh?ng gì mình dã vi?t.

  Tr? khi nó thành 1 track và du?c g?i là Rap Vi?t.

  Thì lúc dó có l? m?i ngu?i s? HI?U và BI?T.

  [Hook – Wacky]

  Tôi cu?i nhung không ai bi?t nh?ng gì mà tôi dang vi?t.

  Th?t s? là suy nghi trong tôi lúc này không ai có th? chia s?.

  Ch? bi?t d?a vào b?n thân và cu?i vào guong m?t b?t l?c ?y.

  Ð?ng và bu?c di, cung không th? tìm du?c 1 phuong hu?ng cho mình.

  Ðã không còn c?u kì, dã không còn b?i 1 ch? Vì, 2 ch? Vì mà nông n?i.

  Nhung tôi l?i nh? cái nông n?i ?y không nguôi.

  Mu?n du?c quay l?i v?i nh?ng ngày tháng th?t tho d?i.

  Ð? cho th?i gian trôi di Và tâm h?n du?c tho?i mái.

  R?i khóc th?t to mà không ph?i ghìm nó l?i....!

  [Ver 2 - Nati]

  Ai ban cho tôi 1 chút ni?m vui

  Ai bán cho tôi 1 chút ti?g cu?i

  Mu?n nhu bao d?a tr? khác tung tang vui v? s?ng 1 cu?c s?ng bình thu?ng

  Tôi mu?n có 1 chút tình thuong nhu ngày xua

  Ôi tôi dang làm tuong?

  Cu?c s?ng bây gi? sao quá t?m thu?ng

  N?i dau làm sao có th? vu?t qua ngày 1 ngày 2

  18 tu?i chua 1 l?n báo hi?u công on me

  Và d? r?i 1 ngày, Nó ch?ng ki?n t?ng hoi th? cu?i...

  Nu?c m?t c?a nó dang roi

  T?ng gi?t, t?ng gi?t d?ng l?i trên gò má

  Ai thuong cho tôi

  Ai khóc cho tôi.. ai cho tôi ni?m vui

  n?i dau và n?i dau, con tim dang r? máu

  Tôi mu?n th?i gian trôi qua mau, d? tôi vu?t qua du?c tháng ngày cô don

  Ðã quá mu?n cho 1 quá kh? .. và hãy nhìn v? tuong lai

  T? l?c gánh sinh bu?c di b?ng chính dôi b? vai .. !

  [Ver 3 – D.Rai]

  Bass d?p. Ch? có bóng và n?t tr?m.

  Nát d?p...Trái tim rách nát máu u?t d?m.

  Dù trên dôi vai quá n?ng không buông xu?ng

  C? gi? m?t tr?i d? soi hu?ng.

  Tìm ra l?i thoát noi con du?ng.

  Mê cung nhân gian bi?n hóa và khôn lu?ng.

  C?u xin dung khí và kiên cu?ng.

  Áhh m?t lia láu và vô thu?ng.

  Lá già roi r?ng cây v?n vuong.

  C? xem cu?c d?i nhu ti?u thuy?t, cu?c s?ng nhu phim tru?ng.

  C? coi dau kh? là can b?nh, tình yêu là nhà thuong.

  Còn n?u xã h?i là giáo d?c, thì ta là nhà tru?ng.

  C? nghi nhu v?y cu?c s?ng s? don gi?n.

  Ta di, ta h?c t? co b?n.

  Ðon gi?n, ng?n g?n không miên man.

  Và n?u d?t bút ta vi?t lên l?i nh?c.

  C? vi?t (x2), c? nghi t?n d?ng th?i gian là vàng b?c.

  Có khó dã có di?u thu?c nó làm b?n.

  I'm back... ra track r?t m?nh d?n.

  S? d?ng câu t? r?t to gan.

  Ta di v? dâu khi d?i là b? kh????

  Ta c? d?n bu?c sóng c? xô...

  Chêt d?n, ch?t mòn t?i 1 ch?...

  Máu c? tuôn trào dá nh?p nhô...

  Ð? t?i ai ???

 • Wacky and Lil Nati Ft D Rai دوسرے گانے، نغمے
 • غزلیں تلاش
 • Videovak Watch Free
  ویڈیوواک: ٹی وی سیریز آن لائن مفت دیکھو!
 • Waptrick ہوم پیج
 • زبان بدلیں