Ung Hoang Phuc - Ung Hoang Phuc - Toi khong tin remix

Ung Hoang Phuc - Toi khong tin remix

Tôi không tin d?i tôi, có em r?i ph?i xa em su?t d?i.
N?ng ?m noi ngu?i xa th?t xa, c? sao l?i cho mua gió noi này!
Tôi không tin tình em, d? yêu r?i d? quên nhau m?t r?i!
Ðã th?, nay tình tôi dành thôi! Không còn nh? d?n ai!
Trong nhân gian gi? dây, có muôn ngàn l?i di em dã ch?n.
Nh?ng bu?c di c?a tôi gi? dây, ph?i di v? dâu d? th?y em tôi!
Khi dôi ta g?p nhau, bi?t dâu r?i s? xa nhau su?t d?i!
N?ng ?m cho mình em th?t sao, noi này gió mua hoài!
Ngày tình yêu tìm d?n chúng ta, anh nào dâu có hay,
ngày mình xa nhau dã d?n nhu trong gi?c m?ng!
R?i mai dây n?u trên du?ng d?i th?y nhau, bi?t nói ra sao dây em, tình dã qua!
Ngày tình yêu r?i b?n chúng ta, di v? noi r?t xa,
ngu?i v? b?n phuong bi?t d?n khi nào g?p l?i!
R?i mai dây n?u trên du?ng d?i th?y nhau,
hãy nói anh nghe sao em dành lòng b? di! Tình dành d? dang thôI!