waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Tim lai chinh toi Song Lyrics


Gi?a g?c t?i ánh m?t hao g?y

Nhìn vào d?i mình tìm m?t l?i di

Không gian tr?ng v?ng, b?ng dung ngh?n ngào

Cho lòng tôi tái tê

Tôi nghe ti?ng gió th? than cu?c d?i

Cu?c d?i m?ng vàng r?i l?i chóng tan

Tan nhu phù du theo mây v? tr?i

Mây bu?n trôi v? dâu?

Cho tôi tìm tôi, tìm chính linh h?n

Nhu con thú hoang l?c gi?a màn dêm

Sau nh?ng cu?c vui nghi?t ngã qua r?i

Ch? còn bóng dêm

Cho tôi ng? yên du?i ánh sao tr?i

Quên di bao dam mê d?t cháy d?i tôi

Cho tôi xin ngày n?ng bên d?i, m?t ngày n?ng xanh

Tôi tìm chính tôi

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!