waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Het roi Song Lyrics


M?t ngày em di d?n noi xa v?i.

Xóa h?t bao bu?n vui.

M?t th?i bên nhau ái ân n?ng say.

Gi? tìm hoài không th?y.

Ngu?i yêu oi em n? quên sao dành.

Tình tôi bo vo trái tim giá l?nh.

Nh? em m?t mình di mãi.

Nhìn th?i gian trôi tháng nam mong ch?.

Du?i bóng dêm l? loi.

Ng?i dây tôi mo gi?c mo bình yên.

Ðu?c tr?n d?i bên em.

Tr?i xanh bao la h?i em noi nào.

Mình tôi lang thang gió mua thét gào.

Bi?t là gi?c mo xa v?i.

ÐK:

Bao dam mê ngày xua cung di qua r?i.

Trong con tim d?y voi bóng em mà thôi.

Gi? còn chi n?a dâu vì em thay d?i.

M?t cu?c tình ?m êm ai ng? gian d?i.

Em cho tôi bu?n dau bi?t bao dêm r?i.

Nay em quay v? dây mu?n ta thành dôi.

V? di thôi h?i em d?ng nên ti?c nu?i.

Chuy?n tình mình dã bay theo lànb suong khói.

H?t r?i!

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!