waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Chuyen phim toi Song Lyrics


Khóc th?t nhi?u, chuy?n phim bu?n ta dã xem

Khóc th?t nhi?u, tình yêu c?a anh v?i em

C? ng? r?ng, d?i ta còn h?nh phúc hon trong phim

D?u có bu?n, mà d?i còn có nhau

Ð?n cu?i cùng, tình ngu?i cung dã bu?c di

Ð?n cu?i cùng, d?i ta cung nhu cu?n phim kia thôi

Lúc phim tàn, ngu?i xem v?i vã d?ng lên quay lung

B? l?i phim, d?i ch? lu?t khách l?n sau

ÐK:

Ð?i ch? lu?t khách l?n sau s? chi?u

Chi?u lên chuy?n hai chúng ta

Ð? r?i ngu?i khách s? khóc

Khóc thuong tình ta b? bàng

Chuy?n tình bu?n c? nhu th?

Thuong s? ch? có ? phi?n

Nào ng? gi? dây chúng ta, dang th? vai chính

Cu?c tình nào ch?ng cay d?ng

Tru?c khi g?c ngã h?i em

D?n lòng dù có dau d?n

V?n luôn l?a d?i b?n thân

Ð? d?i còn có êm ái

Bi?t không th? s?ng thi?u em

H?n mình g?c ngã dã lâu

V?n không th? c? d?ng lên

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!