waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Buoc chan buon Song Lyrics


T?ng ngày dài ôm cô don lê bu?c chân th?t bu?n.

Bi?t di v? dâu khi bây gi? không còn em bu?c chung con du?ng

Ngày mình k? bên nhau anh dâu hay bi?t r?ng mình thu?c v? nhau mãi mãi

Sao gi? dành cách xa.

Dù ch? là thoáng qua, dù ch? là gi?c mo

Trái tim c?a anh nguy?n yêu em mãi

V?n bi?t dã th?t xa em r?i

V?y mà c? di tìm, tìm hoài nh?ng k? ni?m xua dã qua

Ngu?i v? l?i v?i anh d? tình mình mãi xanh

u?c mo cùng em di bên em nói v?i em th?t nhi?u

Dù tình mình dôi lúc, gi?n h?n vu vo

Nhung anh v?n mong em v? dây

V? l?i v?i anh ...

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!