waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Con mua mua dong Song Lyrics


Có con mua nào v? dây mùa dông.

Có dêm dông nào tr?i l?nh giá.

Còn ai d?ng trên con ph? v?ng tanh.

Lòng ôm n?i cô don ôi qu?nh hiu.

Có con mua nào l?nh u?t b? vai.

Dáng ai heo g?y chìm trong bóng t?i.

Tìm không th?y chi?c bóng kia dâu.

Ch? còn th?y bóng dêm ôi bu?n bã.

Giá nhu ngu?i ? bên tôi phút giây n?y.

Giá nhu mình d?m say duyên d?u.

Giá nhu mình d?m say nhu xua.

ÐK:

Còn gì cho nhau ch? là thuong dau.

Ngu?i v? noi xa khu?t l?p sau màn mua.

Con du?ng hoang v?ng lê t?ng bu?c chân.

Nghe ni?m thuong nh? nghe xa r?i t?ng gi?t bu?n roi.

Nghe trong con mua mùa dông bu?t giá.

Ng?p tràn tim tôi n? cu?i dôi môi.

M?t ngu?i tôi yêu ?m áp trong màn dêm.

Cho mùa dông s? ?m n?ng chân tình.

Cho tình yêu th?p trong ngu?i l?i m?t l?n sau cu?i.

Xa r?i con mua mùa dông dã xa.

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!