waptrick.com

Waptrick Le Cat Trong Ly - Troi oi Song Lyrics


Trong dêm t?i tam b?t bùng

Mua gió nhu nô dùa

Câu ái ân m?n n?ng l?ng thinh

Noi xa n?ng xanh ng?i ng?i

Ai dó dang choi b?i

Ai d?y dang toi b?i

Thu?ng thôi !

Ngu?i còn toan tính

Ngu?i v?a m?i ch?t

Ngu?i thì dã ng? bình yên

Trên cao dám sao sao xà

Bao gi?c mo hoang du?ng

Bao trái tim mo m?ng ng? say

Noi dây ít vui hon bu?n

Ta khát chung câu cu?i

Son ph?n thay cho l?i diu hiu.

Ngu?i còn ai oán

Ngu?i thu?ng d?c ý

Ngu?i ch?y ki?m ch?n t?ch yên.

Tháng ngày qua câu chuy?n quèn

C? nh?c l?i sao ch?ng quên di

Mai tr?i sáng

Ta nhìn nhau

Thoát ra nh?ng h? h?c bình sinh riêng

Em nay bi?t yêu hoang tàng

Nay bi?t yêu hoang du?ng

Nay bi?t yêu sao tr?i m?ng mo

Em nay mu?n dâng tim d?y

Nay mu?n khoe ngu kh?

Nay mu?n vui hon bu?n

Tr?i oi , L?y ông.

----
» Le Cat Trong Ly other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!