waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Mung chua ra doi Song Lyrics


Thành ph? Jesuralem.

Trong m?t dêm l?nh giá giang d?y.

Nhìn ánh sao tr?i b?ng m?t vì sao roi g?i sáng.

M? Maria noi hang dá Bethlehem.

Vinh danh Chúa sinh ra d?i.

Thiên th?n ch?p cánh vây quanh.

Mùa giáng sinh nam nay.

Tôi l?i vui m?ng Chúa ra d?i.

M?ng Chúa ra d?i có muôn màu hoa dang ng?p l?i.

M?t ni?m tin Chúa ?n ngôi cao.

Cháu luôn ban phép cho ngu?i.

Muôn d?i mãi mãi thuong nhau.

ÐK:

Chúa oi! Chúa oi!

Mùa dông nghe gió l?nh v?.

Con dang tr?n mi?n biên gi?i xa xôi.

Ðêm nay, dêm nay Chúa sinh ra d?i.

Con nhìn t?ng h?t châu roi.

T?ng vì sao roi.

Con nguy?n c?u hai ti?ng: Chúa oi!

L?y Chúa ban on.

Cho Vi?t Nam b?n v?ng muôn d?i.

H?nh phúc lâu dài xây d?p n?n tuong lai r?c r?.

Và t? dây tr?n kh?p quê huong.

Vang ti?ng ca non nu?c thanh bình.

Quên nh?ng ngày gian kh? diêu linh.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!