waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Bản Tango mùa thu 2 Song Lyrics


Ngày nào còn nhau du?i ánh nê-on dèn màu

Mình cùng vòng quay thu?t tha tango tình say

Tình em nhu mây bay mãi nên quên tr? v?

L?i di tình yêu bu?c chân em nhu thiên th?n

R?i mùa thu qua, nh?ng chi?c lá thu roi d?y

Và dòng th?i gian cu?n trôi anh dâu nào hay

Mình anh ngo ngác trên bu?c tango hao g?y

L? loi vòng tay nh? thuong bi?t g?i cùng ai

Mùa thu ngày ?y ai quên nhau r?il

Bài tango dó xin tr? cho ngu?i

Ð? không còn nghe nh? nhau chi thêm ngu?i h?i

Ðu?ng d?i hai l?i ta xa nhau r?i

L?i xua em nói em dã quên r?i

Ð?n muôn d?i sau v?n nhu thu? nào còn nhau

Ð? r?i chi?u nay ai ti?n ai dua qua c?u

Và bài tango b?ng vang lên chi lòng dau

Chi?u mua giang l?i mua có nghe tim anh bu?n

Ph? xua còn mua có ai nh? ngu?i tình xua

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!