waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Con đường mưa Song Lyrics


N?u ngày xua bu?c di nhanh qua con du?ng mua

Thì anh dã không g?p ngu?i

N?u ngày xua em nhìn anh nhung không m?m cu?i

Thì anh dã không m?ng mo

N?u tình ta ch?ng ph?i xa khi dang d?m sâu

Thì anh dã không dau bu?n

N?u lòng anh không còn yêu em hon chính mình

Thì anh dã quên du?c em

ÐK:

Làm sao d? du?ng xua d?ng in d?u chân anh m?i ngày

Làm sao cho lòng anh thôi g?i tên em trong m?i gi?c mo

Làm sao d? mua mùa thu d?ng roi khi anh dang nho em.

Làm sao khi th?y mua anh không bu?n

Làm sao d? quên ni?m vui ni?m h?nh phúc khi anh có ngu?i

Làm sao quên l?i chia tay l? em roi trên dôi m?t cay

Làm sao d? thôi ch? mong

Làm sao tim anh thôi d?ng mo r?ng ngày mai th?y em quay tr? v?

***

N?u th?i gian có quay v? tru?c khi g?p em

Thì anh v?n xin di cùng

N?u ngày xua mua mùa thu roi trên l?i v?

Thì anh s? không v?i qua

N?u ngày xua mua mùa thu roi trên l?i v?

Thì anh s? không v?i qua

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!