waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Chạm tay vào điều ước Song Lyrics


Ngày hôm qua con gió kia cung làm anh tái tê dêm dài

Ngày hôm qua anh d?n dau khi tình yêu xua bay di m?t

Anh dã mo nh?ng phép màu,anh dã mo nh?ng di?u th?n tiên...

Ngày hôm nay em d?n dây cho lòng anh b?ng vui th?t nhi?u

R?i hôm nay em d?n dây mang tình yêu nhu anh mong u?c

Anh dã th?y r?t yên bình,anh dã vui nhu là tr? tho khi ngu?i bên anh...

C?m tay em ch? m?t phút giây là th? gi?i trong anh m? l?i thiên dàng

C?m tay em lòng anh xuy?n xao không nên l?i..

C?m tay em lòng anh hát ca, m?t khúc hát yêu thuong h?nh phúc tuy?t v?i

C?m tay em lòng anh u?c mong ch? v?y thôi..

Ngu?i cho anh n?ng nàn d?m say, ngu?i mang d?n cho anh di?u u?c di?u dàng

Lòng anh mo v? m?t s?m mai bên nhau hòai..

Và mình s? ch? h?nh phúc thôi, ch?ng lo l?ng vui quên ngày tháng qua r?i

C?m on em dã mang d?n anh di?u th?n tiên..

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!