waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Dấu tình sau Song Lyrics


Chi?u còn vuong n?ng d? gió di tìm.

V?t bu?c chân em qua bao nhiêu l?n.

L?i ru dan ngón tay bu?n

Ngàn nam cho giá bang h?n

Tu?i g?y n?ng lên màu m?t...

Tr?i còn mây tím d? lá mo nhi?u.

Lá khóc trên mi cho môi uom s?u.

Chi?u lên d?nh núi ngang d?u

Nh?t thuong cho gót dâng s?u

Gi?n h?n xin ng?p l?i di.

Ðàn dâng ti?ng phong kín tu?i bu?n

Ðu?ng hoang v?ng cho lá v? ngu?n

Ngu?i tìm d?n xin g?i n?i h?n.

T? khi gió mang d?u d?a dàng

Ðu?ng lên dá che v?t n?ng nàn...

Ngu?i còn nh? mãi hay quên l?i.

Và ngu?i tìm d?n gi?ng hát mo h?.

V?t bu?c nam xua nay vuong âm th?m.

Hàng cây mo bóng bên du?ng

G?i ngu?i khi n?ng phai tàn

G?i tình yêu vào lãng quên.......

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!