waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Giấc mơ Song Lyrics


Tru?c th?m v?n xanh vu?n hoa

Ph? v? gi?c mo d?u êm ...

Ti?c r?ng dã không còn em nên hoa kia nhu không mau...

N?ng h?ng tru?c sân nhà ai

?m n?ng gi?c mo ngày xua,

Ti?c r?ng dã không còn em,

Nên mua roi nh?t n?ng phai.

Lá vàng kh?p dôi hàng cây.

H?ng h? mùa thu lá bay...

Nh? ngu?i bu?c qua anh vô tình,

Th?c d?y th?y em vô hình!

Gió v? cu?i dông bu?n tênh...

Bu?t l?nh lòng anh l? loi,

Có ngu?i cách xa anh muôn trùng,

Có ngu?i nh? em vô cùng...

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!