waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Gió yêu thương Song Lyrics


L?i m?t dêm ch? mong em noi xa,

Không ch?p m?t gió hiu hiu l?nh,

Nguy?n c?u du?c g?n em d?u bao xa,

Mo du?c ch?p cánh bay,

Ðu?c mong dôi cánh theo gió bay,

Theo gió bay th?t nhanh d?n bên c?nh em,

Trong vòng tay ?m áp khi ngày mai th?c d?y,

Gió oi th?t nhanh xa l?m hãy th?t nhanh,

Ð? anh k? bên g?i em khi dang say gi?c m?ng,

là là la lá là là la lálà là la lálà là la lálà là la

lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la

lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la

lálà là la lálà là la lá

Mong g?n em vì dã quen hoi ?m,

Em gi? dâu gió s? dua anh l?i,

Mo du?c ôm du?c hôn lên dôi m?t,

Mo du?c ch?p cánh bay,

Ðu?c mong dôi cánh theo gió bay,

Theo gió bay th?t nhanh d?n bên Ngu?i yêu,

Trong vòng tay ?m áp d?n noi êm d?u,

Gió oi th?t nhanh xa l?m hãy th?t nhanh,

Bình minh ngày mai có em có em,

là là la lá là là la lálà là la lálà là la lálà là la

lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la

lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la lálà là la

lálà là la lálà là la lá

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!