waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Tìm đâu 2 Song Lyrics


Và r?i trong màn dêm v?n còn mình anh l?ng bu?c,

Tìm noi dâu d? du?c th?y em

Tìm noi dâu d?u v?t cu?c tình

Cho con tim anh t?ng dêm s? voi di bao n?i s?u

Em quên th?t sao nh?ng ngày dôi ta bên nhau

Em quên th?t sao nh?ng l?n môi hôn ta trao.

Ð? gi? dây ch? còn l?i mình Anh

V?n di tìm m?t tình yêu dã xa

Quên di, quên di bao yêu thuong ta trao nhau hôm nao

Mà gi? dây ch? còn l?i mình anh v?n di tìm

Tình yêu ng?t ngào gi? dã xa.

Quên di, quên di bao dam mê ta trao nhau hôm nao

Ð? gi? dây ch? còn n?i nh? voi d?y

T?ng chi?u l?ng th?m nhìn lá roi

Ngu?i dã quên th?t r?i, quên di bao l?i h?n u?c

Quên di bao ngày xua ta có nhau

Tìm dâu, tìm dâu d? th?y em

Tìm dâu, tìm dâu hình bóng em

Cho con tim anh t?ng dêm, t?ng dêm voi di n?i s?u

Tìm dâu, tìm dâu d? th?y em

Tìm dâu, tìm dâu hình bóng em

Ch? mong con dau qua mau và tình yêu r?i s? quay v?

Ngu?i h?i anh mong ch? em

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!