waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Tìm về trong đơn côi Song Lyrics


Suong dêm tr?ng roi, bên d?i hiu qu?nh Ki?p duyên anh nay v?n

l? loi m?t mình bu?n tênh Con mua xóa tan bao l?i u?c h?n gi?c mo ta mãi

không r?i xa ngu?i ?y còn dâu. Em và anh du?ng tình nay không chug dôi,

Thì xin em quay di có yêu ch? càng thêm bu?n. Không còn ai dành tìm v? trong don côi.

B?u tr?i xanh choi voi mình anh, tình yêu theo mây bay v? dâu?

Tr?n ki?p d?i anh v?n luôn m?t mình ti?ng yêu trong d?i,

Mong ch? chi khi duyên ta còn trái ngang L?ng l? t?ng dêm trái tim don l?nh v?n yêu m?t ngu?i.

Nhung d?i luôn v?n don côi cô don cùng anh

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!