waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Thôi em về đi Song Lyrics


Vì ngu?i dã mãi ra di d? anh cô don noi này

Bu?n nhu mua lòng anh nh? em

Khi xua dôi ta cùng chung bu?c

Ngu?i thu?ng nói v?i anh r?ng

S? yêu thuong anh muôn d?i

Mà vì sao tình em d?i thay di theo ngu?i

Hãy bu?c di di d?ng nên nói n?a

Khi không còn yêu dôi ta trách nhau du?c gì

V?n bi?t con tim thu?ng hay khó doán

Ngày nào bên nhau nhung nay xa r?i

Em v? di sao em còn khóc làm gì

Khi con tim em dã nhi?u thay d?i

Em v? di xin em d?ng nói làm gì

Ð? mình n?ng lòng ch?ng mu?n xa

Vì ngu?i dã mãi ra di d? anh cô don noi này

Bu?n nhu mua lòng anh nh? em

Khi xua dôi ta cùng chung bu?c

Ngu?i thu?ng nói v?i anh r?ng

S? yêu thuong anh muôn d?i

Mà vì sao tình em d?i thay di theo ngu?i

R?i ngu?i khóc khóc th?t nhi?u v?n mong con tim chung tình

Gi? anh tin lòng em d?i thay

Thôi em di quên tình dã ch?t

M?t mình gi?a ph? xa l? nh? em trong con mua bu?n

Nhung dành thôi thì h?i em ta dành xa

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!