waptrick.com

Waptrick Eddy Việt - Anh sai 3 Song Lyrics


Không gian tinh l?ng t?ng gi?...Ch? mình anh phút giây d?i ch?...

Cu?c d?i thay d?i nào ng?...Muôn vì sao trên cao h?ng h?...

Trôi v? m?t noi xa m?...

Th?n th? trong dêm riêng mình anh cô don giá l?nh ko vòng tay em ôm anh d?u êm...Anh Sai...

Nhung em dâu bi?t dâu...Nhu bao nhiêu gi?c mo xa...

Theo mây bay dã trôi qua...D?u vi?t cho em nhung câu ca...

Nhung anh v?n bi?t em mãi xa...trong con mo v?n mo ta...

Gi?c mo riêng m?t mình ta...

Và ta t? h?i...V?i th? gi?i m?t tình yêu trong d?i

c?n ph?i bi?t dánh cho ngu?i mình yêu s? quan tâm che tr?...

d? tình yêu thang hoa vi?t lên muôn khúc ca trên con du?ng r?ng m?...

và di trong muôn r?ng hoa dua n?...ch? d?i m?t h?nh phúc vô b?...

ko làm cho em khóc...U?t mi em khóc em c?t bu?c ra di...

Ð? gi? hoài công ng?ng trông chi...Ð? gi? khói thu?c tàn nghi suy...

Th?c tr?ng 5 canh cô don vây quanh ko gian xung quanh lanh l?o

v?ng tanh ko ai bên c?nh anh Sai th?t r?i em hãy tr? v? bên anh 1 l?n thôi...

Ð? r?i h?nh phúc chung dôi bên nhau tr?n d?i chúng mình bên nhau mãi mãi...

Nh?t nhoà u?c mo th?t r?i...Bên l? ph? xua em ra di m?t cu?c tình trong mua...

Anh sai bao tháng ngày qua b?ng ng?m ngùi nhu con mua ngày h?...

Anh sai khi dã yêu em khi?n em xem ch?ng con tim này...

anh sai vì tinh yêu t?i l?i anh sai khi dã chót yêu em ngu?i oi vì dâu vì dâu...

Tình d?m sâu không b?n lâu...không m?t câu bu?c di xa...

bài tình ca hôm nào m?n mà ko l?i thoái làm cho anh dôi khi...

Hai ngu?i d?ng gi?a 2 ngã r? cu?c d?i m?m cu?i nhìn em mà lòng anh ôi sao quá d?ng cay...

dã bao nhiêu nam bên ngu?i d? bây gi? riêng anh tr?ng tay...

ôm trái d?ng trách tình n? d?i tr?ng thay den...nhung anh ko trách em...anh sai...

anh sai...ch? có mình anh sai mà thôi...trách t?i sao em n? thay d?i...

trách t?i sao bây gi? anh dã m?t di em th?t r?i...

bài ca ko c?t du?c nên l?i...mang t?i m?t d?i...anh sai mà thôi...

bi?t làm sao dây...dôi chân l?c l?i...bên th?m mua roi...

muôn sao trên tr?i và nhung ko gian m?t màu u t?i...

và c?nh v?t bu?n theo tình tôi...m?t n?i bu?n réo r?t trong tim...

bu?c chân l?m l? bu?c di v? dâu...

Và m?t ngày trôi qua trong con m?ng mê...tr?i mua dang roi...

k? ni?m mùa dông tan gi? dây tr?nh lòng n?i nh? d?y voi...

nh?t dôi chút là khô bên du?ng...m?t mùa thu d?n r?i di...

nh?t nhoà u?t mi...mua roi...bên l? ph? xua em ra di m?t cu?c tình trong mua...

Anh sai bao tháng ngày qua...b?ng ng?m ngùi nhu con mua ngày h?...

bao nhiêu ngày bên nhau...tình yêu n? phai mau...cu?c tình này dâm sâu...

h?nh phúc phai nh?t màu...nhung có nh?ng v?n vuong...em có hi?u...

Ôi tình yêu tuy?t tr?ng bao dêm dài...

gi?t l? nhoà trên m?t cu?c tình...Có ai???

Anh Wrong l?n th? nh?t r?i d?n l?n th? hai....

ngày mai sao d? dàng yêu ai th?t lòng...sao dám yêu ai???

Kêu gào tên em nhung em dâu có hi?u...

Em dã quy?t ý tuy?t tình...Anh cung ko có lí do gì cho mình...

trong em...Anh dã phôi phai di bóng hình...ti?c thuong gì còn sao???

Hình nhu là ko...duyên dôi mình sao?...nhung anh s? ko trách em dâu...

d? làm gì khi nu?c m?t d? ng?u...em mu?n c?t d?t...em mu?n ch?m d?t...

anh s? ra di ngay l?p t?c...anh Wrong...So Wrong...yêu em...Anh Wrong...

Em di...Anh Wrong...Và anh t? nh? hãy quên em di d?ng mong d?i chi n?a...

ph?i bi?t hãy d? em di...nhung em ph?i rõ tình yêu là gì di...anh yêu em...anh m?t lòng mu?n...

----
» Eddy Viet other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!