waptrick.com

Waptrick Eddy Việt - Có lẽ anh đã điên Song Lyrics


không s? s?ng, không ti?ng cu?i, không còn m?t tia n?ng ...

V?n v?n trên tu?ng ch? là m?t m?u son tr?ng ...

Cái rét giá l?nh khi tuy?t roi ngày m?t n?ng ...

gi?t nu?c m?t tràn mi, r?t xu?ng b? môi anh hòa cùng nh?ng v? d?ng ...

I'm missing you... Anh nh? em nhu chua bao gi? bi?t nh? ...

c?m giác sáng t?i lâng lâng nhu dang mo ...

anh không mu?n t?nh gi?c (d?) bàng hòang nh?n ra r?ng em dã ra di ...

Verse 1:

Nhu m?t s? tr?n ch?y, nhu m?t l?n mu?n vay,

nhu t?t c? nh?ng di?u t?i t? nh?t c?a anh d?i v?i cu?c s?ng này.

D?u cho dù th?i gian có th? quay ngu?c l?i thì ch?c gì m?i chuy?n s? t?t hon?

Nhung n?u có th? thì ch?c ch?n anh s? d?i x? t?t v?i em hon,

Cause lately, i've been thinking about you

missing you every night b4 i sleep and after I wake up

when you are not here by my side...

I know where you are, and I think I know what u doing at the moment

but... I'm not really sure.... since youu are there and I'm here

Reminisce nh?ng giá tr?, nh?ng ý nghia c?a hai ch? gia dình...

Ð? khi m?t em r?i, anh l?c lõng vô d?nh

Thân xác rã r?i, khi mà c?nh v?t xung quanh tr?ng v?ng ....

can nhà nh? mà 2 d?a dã t?ng d?ng xây b?ng d?ng im, ch?t l?ng...và

Hãy nh? d?n anh nhu m?t ngu?i vô hình

Verse 2:

Có nhi?u lúc, anh t? h?i mình r?ng trái tim c?a anh dang ? noi dâu?

có ph?i em dã chi?m d?at du?c nó và t? mình l?ng l? c?t d?u ??? :p

Trang gi?y tr?ng, qu?n hòa cùng nh?ng gi?t d?ng noi b? môi

và có l?, em dã ra di và mang theo tâm h?n tôi...

d? cho trái tim này c?m xúc nhung không b?c l? du?c thành l?i ...

d? nh?ng hình ?nh c?a em th?t g?n, nhung anh kô th? nào v?i t?i...

và u?c gì, ...anh có th? buông loi...

anh có th? không nghi d?n em...hòa mình vào 1 tình yêu m?i

nhung th?c hi?n nó dâu có d? dâu em oi, ...

n? cu?i c?a em, dôi m?t ?y sáng ng?i dã cu?n hút anh vào noi vô t?n và

d?u bi?t r?ng có yêu thì có h?n, và cu?c s?ng s? mang nhi?u vu?ng b?n!

nhung mà anh s? kô bao gi? ân h?n và luôn u?c ao du?c m?t l?n...

1 ngày nào dó th?t g?n,

anh s? ghì ch?t em vào lòng

th? l? cho em hi?u nh?ng suy nghi th?t lòng

lúc dó,

không gian s? ng?p chìm l?ng d?ng.

hai tâm h?n hòa qu?n vào nhau và cùng nhau quên di cái giá

rét c?a nh?ng ngày Ðông cùng nhau ?n náu....

và có l? anh dã diên ... hahaha

im going crazy babie x2

it's bout time to get serious again babie babie babie

----
» Eddy Viet other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!