waptrick.com

Waptrick Eddy Việt - Còn chút gì để nhớ Song Lyrics


Mình g?p nhau trong 1 ngày thu giá l?nh

Ðêm dông cu?i m?n n?ng ch? có em và anh,

Tay trong tay n?ng cháy su?t dêm canh

M?c di bao v?i vàng c?a cu?c s?ng

R?i dông tàn xuân sang, em bu?c di v?i vàng

B? l?i anh dây ng? ngàng, l? làng trong bao dêm t?i

B?t d?c di nhìn v? phuong tr?i dó

Anh xót xa, th? h?n theo nh?ng con gió

Ðâu bi?t dâu 1 ngày em s? quay tr? l?i

Noi mông dài mà anh dã d?t bao ngày qua

Ð?n bây gi? dã xa.

Nhu chim tr?i xa mãi,

Còn l?i anh v?n ngóng trông bao ngày dài

Khi tình dã nh?t phai, s? ch?t di trong 1 mai

Lòng ng?oi tàn phai theo nam tháng,

Còn dây bao nu?c m?t và u ám

Ôi l? làng, ng? ngàng,

M?t cu?c tình dã b? l?i phía sau

Ôi d?ng cay xót than

N?i s?u ai? Em dành l?i cho ai?

C? dinh ninh chúng ta là c?a nhau

Nhung thi?t nghi anh dâu ng? có 1 ngày nhu gi?

Cung 1 mình bo vo th?n th? trong 1 tr?i m?t m?

R?i c?t bu?c l? d? nghi anh m?ng mo

Nghe nhu bâng quo l?i tho, bài tho anh dã vi?t bao gi?

M?i tình xua em m? khu?t xa t?m tay.

Ch?c em dã quên di nh?ng k? ni?m,

Quên di nh?ng tháng ngày v?t bay theo th?i gian

Ðánh l?c bao nhiêu n?ng nàn

Cung hon hai nam hàng,

Thêm 3 tháng tình yêu

Trong trí ?c anh, ni?m nh? r?i em cung xa khu?t xa

Thì còn gì mong nh?, còn dâu di nh?ng hoi th?

Bàng hoàng khi ta tay trong tay, khi tâm h?n r?ng m?

Khi trên xe anh ch?, khi cùng ôn bài v?

Tình nhu là trang v?

Còn chi n?a, ngu?i h?

Anh luôn nh? d?n em khi xuân v?, hoa n?

Gi? hoa tàn, xác xo

Không còn em trong d?i, mong nh? em trong mo

Thì em cung dã chia ly tan, thì d?i cung dã bu?n miên man

Tình yêu s?m n? d? gì tàn

Nhung còn chi n?a khi em "bi than"

Còn Chút Gì Ð? Nh? lyrics on

Noi hai phuong tr?i tình si oan

Nh? cung nh?, nh? cung nh?

Ôi s?u dau mong nh?.

Ôi muôn d?i s?

Hai dôi ta s? mãi xa nhau

Em s? mãi ko quay tr? v?

Ð? mình anh ? l?i,

Tháng ngày dài, ôi trái tim gánh n?ng n?i nh?

Ðu?ng dã xua, l?i dã cu

N? hôn xua gi? dây m?t ch?

L?i iu xua chìm vào ngày cu

Ôi tháng ngày dài, xin tr? l?i giây phút man n?ng

Xin tr? l?i giây phút ân ái,

Em noi dâu, em noi nào

G?i tên em trong nh?ng dêm thâu

Nh? d?n em dôi m?t ngh?n ngào

Ôi l?i th? d?u, l?i th? xua gi? dây phai màu

Trái tim anh gi? dây d? máu

Cu?c tình d?u và cu?c tình m?i

Tình l?m l? và cu?c tình s?u

Bóng trang xua còn nh? tôi chang

Ánh trang dó ch? cu h?n hò

Em gi? dây bên ngu?i iu m?i

L? tôi roi nu?c m?t nh?t nhòa

Tình trong tôi v?n không xóa b?

Nhung tim tôi em dã v?i quên

B? quên tôi, d? mình tôi l?ng l? don côi,

Ôi!!! Cu?c tình bu?n, cu?c tình d?u,

Cu?c tình s?u dã bay xa.

Thì còn gì nh?ng mong nh?, còn dâu nh?ng hoi th?

Bàng hoàng khi ta tay trong tay, khi tâm h?n r?ng m?

Khi trên xe anh ch?, khi cùng ôn bài v?

Tình yêu d?y dang d?, còn chi n?a ngu?i h?

Anh luôn nh? d?n em khi xuân v?, hoa n?

R?i hoa tàn, xác xo

Không còn em trong d?i, mong nh? em trong mo

Thì em cung dã chia ly tan, thì d?i cung dã bu?n miên man

Tình yêu s?m n? d? gì tàn

Nhung mình còn chi n?a khi em dã "bi than"

L?m lúc anh ch?... anh ch? bi?t h?i,

T?i sao, tai sao l?i nhu v?y?

Nhung anh không có câu tr? l?i

Anh không bi?t,

Anh không hi?u anh dã làm gì sai khi?n em ra di

Nhung anh v?n mãi,

V?n mong 1 ngày nào dó em s? quay tr? l?i.

----
» Eddy Viet other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!