waptrick.com

Waptrick Nguyễn Hải Phong - Con ma 2 Song Lyrics


Quanh dây ai kêu la…nghe nhu ngay trên th?m nhà

Có khi nghi th?m nhà mình có ma…ôi tay run run quá!

Áo tr?ng tinh kìa, tranh ai treo bên b? tu?ng th??

Áo tr?ng tinh kìa, l?nh lùng 1 mình d?ng dó.

Quay lung nhanh di thôi… chuông kêu vang 2h r?i

Sát ngay góc tu?ng kìa m?t chi?c guong..ôi sao ghê ghê quá!

Ðó có ma kìa…tay ai ngay trên d?u giu?ng th??

Ðó có ma kìa …v?i vàng gi?t mình th?c gi?c.

Cái gì dó d?n g?n, cái gì dó n?m l?y chân

M? hôi tuôn ra nhi?u l?n

Tôi kêu to lên nhung không còn hoi

Tôi nghe trong tim ng?p tràn bóng t?i

C? tìm l?y th? gì, c? gào thét n?a di

G?n bên tôi ai th?m thì…

Tôi vuon vài lên không gian l?ng im

Tôi nghe trong tôi tìm du?c l?i thoát

Ch? là mo

----
» Nguyen Hai Phong other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!