waptrick.com

Waptrick Edyta Gorniak - Pokahontas Song Lyrics


Na l¹dzie gdy rozgl¹dasz siê l¹duj¹c

Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ nawet g³az

A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê i nie ma i zaklêty w sobie czas.

Gdy myœlisz, ¿e s¹ ludŸmi tylko ludzie, których ludŸmi nazywaæ chce Twój œwiat

Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci - dowiesz siê najwiêkszych prawd, najœwiêtrzych prawd.

Czy wiesz czemu wilk tak wyje w ksiê¿ycow¹ noc i czemu ryœ tak zêby szczerze rad?

Czy powtórzysz te melodie co z gór p³yn¹?

Barwy, które kolorowy niesie wiatr.

Barwy, które kolorowy niesie wiatr.

Pobiegnij ze mn¹ leœnych duktów szlakiem, spróbujmy jagód pe³ne s³oñca dni.

Zanurzmy siê w tych skarbach niezmierzonych i choæ raz o ich cenach nie mów mi.

Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem, a ka¿dy z ¿ywych stworzeñ to mój druh.

Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem, a natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch.

Do chmur ka¿de drzewo siê pnie, sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je.

To nie tobie ptak siê zwierza w ksiê¿ycow¹ noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.

P³on¹cym te melodie co z gór p³yn¹

Barwy który kolorowy niesie wiatr

Mo¿esz zdobyæ œwiat, lecz to bêdzie tylko œwiat.

Nie barwy, które niesie wiatr.

Nazywam siê John Smiths, a ty? Pokahontas.

----
» Edyta Gorniak other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!