waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Biet tim dau Song Lyrics


T?ng ngày dài còn l?i m?t mình noi dây

Nhìn cánh chim bay ngang th?p thoáng tr?i xa

Lòng ng?m ngùi v? m?t cu?c tình dã l?

Tình bay theo nh?ng cánh chim v? dâu

T?ng ngày dài còn l?i m?t mình noi dây

Lòng khát khao boa nhiêu yêu thuong ngày nào

Trong vòng tay mình dã nguy?n th? bên nhau

H?n ng?y ngây khi dôi môi em v?a trao

Khát khao mong tr? l?i m?t ngày êm d?m

Ta cùng nhau say sua bu?c trên du?ng tình

N?m tay nhau vui dùa r?n vang ti?ng cu?i

Dìu nhau di v?i nh?ng chi?c hôn d?u tiên

Khát khao mong tr? l?i m?t ngày êm d?m

Ta cùng nhau say sua bu?c trên du?ng v?

Nu?c m?t roi bi?t gi? ch? là xa v?i

Lòng chua xót th?y nh?ng ti?c nu?i ngày qua

Bi?t tìm dâu...........

T?ng ngày dài còn l?i m?t mình noi dây

Nhìn cánh chim bay ngang th?p thoáng tr?i xa

Lòng ng?m ngùi v? m?t cu?c tình dã l?

Tình bay theo nh?ng cánh chim v? dâu

T?ng ngày dài còn l?i m?t mình noi dây

Lòng khát khao boa nhiêu yêu thuong ngày nào

Trong vòng tay mình dã nguy?n th? bên nhau

H?n ng?y ngây khi dôi môi em v?a trao

Khát khao mong tr? l?i m?t ngày êm d?m

Ta cùng nhau say sua bu?c trên du?ng tình

N?m tay nhau vui dùa r?n vang ti?ng cu?i

Dìu nhau di v?i nh?ng chi?c hôn d?u tiên

Khát khao mong tr? l?i m?t ngày êm d?m

Ta cùng nhau say sua bu?c trên du?ng v?

Nu?c m?t roi bi?t gi? ch? là xa v?i

Lòng chua xót th?y nh?ng ti?c nu?i ngày qua

Bi?t tìm dâu...........

Khát khao mong tr? l?i m?t ngày êm d?m

Ta cùng nhau say sua bu?c trên du?ng tình

N?m tay nhau vui dùa r?n vang ti?ng cu?i

Dìu nhau di v?i nh?ng chi?c hôn d?u tiên

Khát khao mong tr? l?i m?t ngày êm d?m

Ta cùng nhau say sua bu?c trên du?ng v?

Nu?c m?t roi bi?t gi? ch? là xa v?i

Lòng chua xót th?y nh?ng ti?c nu?i ngày qua

Bi?t tìm dâu...........

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!