waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Buon goi trang Song Lyrics


Hò hò lo!? oi hò lo h?

Trang lên sáng soi trên sông dài mà trang mãi trôi dêm trang bu?n tôi hò lo.

Ðêm trang bu?n còn tôi hò lo ai dã qua sông xin có tôi d?i

ch? m?y dêm nay r?i nào dâu th?y ai, d? con sông dài vang v?ng ti?ng tôi hoài.

Em lâu r?i ch?ng v? tham làng xua con sông quê ai b?c cây c?u d?a,

d? khi dêm bu?n ch?t nghe ti?ng mua, nh? sao cho v?a em gái nh? ngày xua.

Hò hò oi có ai di xa quên m?t noi quê nhà có m?t ngu?i thuong.

Hò hò ?.. có l? bây gi? ch?c em dâu ng? tôi v?n còn

thuong m?i l?n trang lên m?i hay mình bu?n. Dù cho ? noi xa xôi em mãi

không quay v? không còn g?p nhau lòng tôi v?n mãi yêu ngu?i v?n mong

du?c h?nh phúc bình an d?u lòng tôi dang th?n th?c bu?n g?i trang.

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!