waptrick.com

Waptrick Rutu Hirawa - Phulale Re Kshan Maze Laulusõnad


fulalao ro xaNa maaJao fulalao ro

maoMdInao, Sakunaacyaa, Sakunaacyaa maoMdInao, sajalao ro xaNa maaJao sajalao ro

JauLUk vaa"yaacaI AalaI ro lao]}na kaovaLI saaonafUlao

saajaNa spaSaa-caI jaaiNava hao]}na, BaaLlao mana KauLo

yaa vaoDacao, yaa vaoDacao, naacaro Baava ibalaaoro

maoMdInao, Sakunaacyaa maoMdInao, Kaulalaoo ro xaNa maaJao Kaulalao ro

AaoZ hI baobaMd, Svaasaata, Qyaasaata, svapnaata yaoNao tauJao

BaaMbaavalyaa maaJyaa ]rata, spaSaa-ta roiSama kaTo tauJao

manamaaoracao, manamaaoracao, jaadUBaro ho ipasaaro

maoMdInao, Sakunaacyaa maoMdInao, hsalao ro xaNa maaJao hsalao ro

pa`Ita hI, pa`Ita hI ]majaonaa

jaDlaa ka jaIva ha samajaonaa

kSaI saaMgaU maI, kSaI saaMgaU maI

maaJyaa manaIcaI kqaa ro

maoMdInao, Sakunaacyaa maoMdInao, Baulalao roo xaNa maaJao Baulalao ro

----
» Rutu Hirawa teised laulud
« Lyrics Otsing
« Waptrick Esileht
« Keele
» Lae alla tasuta VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: vaadake telesarju veebis tasuta!